Over ATOR
Producten
Voor wie?
Digitale leeromgeving
Contact

Advies

Training & opleiding

Coaching

E-learning

 

Neem contact op

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ‘ATOR’


Artikel 1 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen ATOR en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door de door ATOR en de opdrachtgever getekende schriftelijke overeenkomst, door de opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door ATOR, of door schriftelijke bevestiging door ATOR aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht.

Artikel 2 Betaling
1. De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen een maand voor de aanvang van de cursus, doch uiterlijk 14 dagen na facturering op de door ATOR aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. De reis- en verblijfkosten alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een cursus zijn in het cursusgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De verblijfskosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan aan de door ATOR gekozen accommodatie.

3. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum.

Artikel 3 Uitsluiting
ATOR heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 2 lid 3.

Artikel 4 Annulering door de opdrachtgever
1. De opdrachtgever voor een cursus heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief.
2. Bij annulering langer dan twee maanden voor aanvang van de cursus is de opdrachtgever verplicht 50 % van het cursusgeld te betalen.
3. Bij annulering korter dan twee maanden voor aanvang van de cursus is de opdrachtgever
verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.
4. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus tijdens de duur ervan, deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
5. Data en tijden voor In-Company cursussen worden vooraf in overleg door ATOR met de opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer vastgesteld. De opdrachtgever of de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan data en/of lestijden slechts in overleg met ATOR wijzigen. Deze wijziging dient 48 uur voor aanvang van de afgesproken cursusafspraak te worden gemeld aan ATOR. Bij te late afmelding wordt de cursusafspraak in rekening gebracht. Uitgestelde lessen kunnen binnen 3 maanden na de uitgestelde datum worden ingehaald. Maakt de opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer hiervan geen gebruik, dan vervallen diens aanspraken op de cursus, onverminderd het bepaalde in artikel 2 lid 1. De opdrachtgever heeft geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 5 Annulering door ATOR
ATOR heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan ATOR betaalde bedrag.

Artikel 6 Vervanging
De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen, voorzover de vervanging aan
ATOR wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de cursus. Vervanging na het begin van de cursus is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van ATOR, op grond van artikel 5.

Artikel 7 Prijswijziging
ATOR behoudt zich de vrijheid voor de cursusgelden en Algemene Leveringsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen op grond van Overheidsmaatregelen, welke wijzigingen evenwel niet van toepassing zullen zijn op tot stand gekomen overeenkomsten.

Artikel 8 Incassokosten
ATOR heeft het recht op de opdrachtgever te verhalen alle kosten van invordering, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk. In geval van niet op niet-tijdige betaling is de opdrachtgever ongeacht de werkelijke kosten aan ATOR verschuldigd een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag voor buitengerechtelijke incassokosten, behoudens het in artikel 2 lid 3 bepaalde.


Artikel 9 Geestelijk eigendom
Tijdens de cursussen, trainingen en adviesrelaties door ATOR beschikbaar gestelde materialen (artikelen, cursusdossier, oefeningen, etc.) blijven het geestelijk eigendom van ATOR. Zonder voorafgaande toestemming van ATOR zal de opdrachtgever dit materiaal niet aan derden ter beschikking stellen. Indien dit materiaal toch, door toedoen van personen in de opdrachtgeversorganisatie aan derden ter beschikking wordt gesteld, verbeurt de opdrachtgever - bij elk geconstateerd geval afzonderlijk - een boete gelijk aan het bedrag van het voor de opdracht overeengekomen honorarium.

Artikel 10 Geheimhouding
De in het kader van de werkzaamheden van de opdrachtgever verkregen gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan derden ter kennis worden gesteld. De gehoudenheid tot geheimhouding geldt tevens na beëindiging van de werkzaamheden, c.q. ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11 Overmacht
Van overmacht aan de zijde van ATOR is sprake indien de adviseur/trainer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan de verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden zullen in ieder geval worden aangemerkt: ziekte van de adviseur/trainer en alle andere van buiten komende omstandigheden die hem in redelijkheid verhinderen het werk te verrichten. Als zodanige omstandigheden kunnen verder worden genoemd: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de adviseur/trainer als bij derden van die de adviseur/trainer de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer.
In gevallen van overmacht waarin de adviseur/trainer is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen wordt geprobeerd een vergelijkbare, acceptabele adviseur/trainer in te zetten of worden de afgesproken tijdstippen waarop de werkzaamheden van de adviseur/trainer plaatsvinden, gedurende een periode van maximaal drie maanden uitgesteld.
Indien het uitvoeren van de opdracht door overmacht meer dan drie maanden na het afgesproken tijdstip wordt vertraagd, zijn zowel ATOR als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te beëindigen. ATOR is niet aansprakelijk enige schade die uit het niet uitvoeren van de opdracht mocht voortvloeien, zie het bepaalde in artikel 10 lid 2

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. ATOR verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Het te bereiken resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning van de adviseur/trainer, maar ook van factoren buiten zijn invloedssfeer. Hoewel de adviseur/trainer het met de opdracht beoogde resultaat naar beste vermogen zal trachten te bereiken, kan dit resultaat om die reden niet worden gegarandeerd.
2. ATOR, haar werknemers of medewerkers of diegenen die in opdracht van ATOR werkzaamheden op free-lance basis uitvoeren zijn niet aansprakelijk voor enige schade - hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak - die de opdrachtgever mocht lijden door of tijdens deelname aan de cursus of uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van ATOR.

Artikel 13 Overige bepalingen
1. Klachten over de kwaliteit van de bijdragen van de adviseur/trainer of klachten met betrekking tot de samenstelling en de hoogte van de rekening moeten (per aangetekende brief) binnen acht dagen na voltooiing van de werkzaamheden, respectievelijk na ontvangst van de factuur aan ATOR worden meegedeeld op straffe van verval van rechten. Ingeval van gerechtvaardigde reclame is ATOR uitsluitend gehouden tot aanpassing van het bedrag naar declaratie of het verrekenen of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, zulks ter keuze van ATOR.
2. De aansprakelijkheid van ATOR is beperkt tot nakoming van de in het vorige lid omschreven verplichtingen. ATOR is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever direct of indirect geleden schade.
3. Reistijd van de adviseur in verband met uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal in rekening worden gebracht. Tussen 08.30 uur en 18.00 uur wordt reistijd gedeclareerd tegen het volledige tarief. Indien de reistijd buiten deze uren valt, zal het halve tarief worden berekend.
4. De opdracht zal worden uitgevoerd door de in de overeenkomst vermelde adviseur(s)/trainer(s). Mocht het door onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn vóór of tijdens de opdrachtuitvoering een andere adviseur/trainer in te schakelen, dan geschiedt dit uitsluitend na overleg met de opdrachtgever. De adviseur/trainer krijgt inzage in alle relevante documenten en gegevens, die voor een goede overdrachtuitvoering van belang zijn. Indien aan de opdrachtuitvoering ook personen deelnemen die werkzaam zijn in de opdrachtgeversorganisatie dan wordt ervan uitgegaan, dat deze conform de gemaakte afspraken beschikbaar zijn.

Artikel 14 Toepasselijkheid en geschillen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ATOR betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door ATOR.
3. Afwijkingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst met ATOR zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen met ATOR. Een uitzondering vormt echter indien de uitvoering door een derde wordt uitgevoerd. Met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt door ATOR eenzelfde voorbehoud gemaakt als door de derde jegens ATOR wordt gedaan.
4. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van ATOR, behoudens hogere voorziening.

Nieuws

Op 1 september aanstaande start ATOR als vanouds met groepstrainingen. Daarbij houden we ons natuurlijk aan de anderhalvemeterregel van de overheid. We werken in kleine groepen (max. 8 deelnemers).
>>Lees verder 


Wat anderen van ons zeggen:

"Ik heb de training 'Effectief leiding geven' als heel prettig ervaren. Voldoet aan de waarden van onze organisatie: prikkelend, warm, plezier, doordacht en betrouwbaar. De trainer speelt goed in op de kwaliteiten van de managers. Ik ben met heel veel plezier naar de bijeenkomsten gekomen." (Y. Kruis - Bimbola)

"Alleen maar positief: goede en open sfeer (altijd belangrijk!), en de trainer was bekwaam, betrokken en duidelijk." (A. Hofman, Reclassering Nederland)

"Ik heb de trainer ervaren als prettig en gedreven. De sfeer was veilig, respectvol en gezellig." (A. Spek, Quadrant)

© 2023 ATOR Opleidingen - All rights reserved.    Website: Web Chemistry.