Over ATOR
Producten
Voor wie?
Digitale leeromgeving
Contact

Advies

Training & opleiding

Coaching

E-learning

 

Neem contact op

Klachtenreglement

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In het klachtenreglement wordt verstaan onder:
ATOR: Het organisatieadvies- en opleidingsbureau ATOR
Klager: Opdrachtgevers (bijvoorbeeld bedrijven en instellingen, particulieren) en subsidiegevers (bijvoorbeeld de rijksoverheid of een gemeente)
Klacht: Iedere uiting van ongenoegen, mondeling of schriftelijk door klager kenbaar gemaakt

Artikel 2 Interne klachtenbehandeling bij de ATOR
1. De klager dient de klacht in de eerste plaats in bij de directie van ATOR .
2. De klachten over de uitvoering van de dienstverlening worden rechtstreeks met de direct betrokken persoon van ATOR besproken.
3. Blijkt dit niet mogelijk, dan dient de klacht schriftelijk gemotiveerd te worden ingediend bij de persoon die ATOR voor de behandeling van betreffende klacht heeft aangewezen.
4. Deze door de ATOR aangewezen persoon is voor de klager ook als zodanig herkenbaar en aanspreekbaar.
5. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
6. Na binnenkomst van de klacht bij ATOR zal binnen zeven dagen aan klager een ontvangstbevestiging van de klacht worden toegezonden. Vervolgens zal er binnen 14 dagen een gesprek worden gearrangeerd tussen de klager en de aangewezen persoon van ATOR teneinde een tot tevredenheid stemmende afhandeling van de klacht te komen.
7. Indien de uitkomst van de interne klachtenbehandeling voor de klager niet aanvaardbaar is, kan de klager zijn klacht voorleggen aan een externe klachtencommissie.
8. Klager ontvangt binnen zeven dagen na het hiervoor genoemde gesprek een bevestiging van ATOR betreffende de overeengekomen wijze van afhandeling van de klacht. Dit geldt ook in geval er geen overeenstemming is bereikt.

Artikel 3 Externe klachtenbehandeling
1. ATOR stelt een externe klachtencommissie in, hierna de commissie genoemd.
2. De commissie bestaat uit drie leden, onder wie een onafhankelijk voorzitter die meester in de rechten is. Voor elk lid wordt tevens een plaatsvervanger aangewezen. Bij de aanwijzing van de leden en hun plaatsvervangers wordt ervoor zorg gedragen dat de commissie beschikt over voldoende relevante kennis. Er wordt gestreefd naar benoeming van een lid en een plaatsvervanger met kennis en affiniteit van de sector opleidingen en naar benoeming van een lid en diens plaatsvervanger met kennis en affiniteit van de zijde van mogelijke opdrachtgevers van ATOR.
3. De leden van de commissie laten zich vervangen indien zij direct betrokken zijn bij de betreffende klacht of anderszins belemmerd kunnen worden bij hun objectieve beoordeling.
4. Op verzoek van de klager en/of de aangeklaagde kan ATOR een plaatsvervangend lid aanwijzen.

Artikel 4 Taak van de klachtencommissie
De commissie heeft tot taak om op basis van dit klachtenreglement, bij wege van een voor partijen bindend advies, uitspraak te doen met betrekking tot een klacht omtrent de dienstverlening van ATOR .

Artikel 5 Voorwaarde voor behandeling
1. De klacht wordt door de commissie pas in behandeling genomen nadat de klacht, in het kader van de interne klachtenprocedure, ex artikel 1 is voorgelegd aan ATOR en er geen overeenstemming is bereikt omtrent de afhandeling van de klacht.
2. De klacht dient binnen zes weken na datum van de bevestiging van ATOR , conform artikel 2.8, te worden ingediend bij ATOR, gevestigd en kantoorhoudende te Spijkenisse, correspondentieadres: postbus 2120, 3200 CC Spijkenisse.
3. De klacht dient duidelijk omschreven en met redenen omkleed te zijn.
4. De klager dient tevens schriftelijk te verklaren dat hij/zij zich aan het klachtenreglement zal onderwerpen.
5. Per klacht brengt ATOR een bedrag van € 70,- in rekening bij de klager, welk bedrag de klager bij vooruitbetaling dient te voldoen. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, zal ATOR deze kosten aan klager vergoeden.

Artikel 6 Wijze van behandeling van de klacht
1. ATOR stuurt aan de een bericht dat de klacht is ontvangen en in behandeling is genomen.
2. De commissie kan de klager en/of de betrokken ATOR oproepen een mondelinge toelichting te geven. Beiden zijn echter niet verplicht ter zitting te verschijnen. Indien partijen niet wensen te verschijnen, dienen zij de commissie uiterlijk zeven dagen vóór de zittingdatum hiervan op de hoogte te stellen.
3. Partijen hebben de mogelijkheid zich door een gemachtigde te laten vertegenwoordigen. Daartoe dienen zij uiterlijk 7 dagen vóór de zittingdatum een schriftelijke machtiging aan de commissie te overleggen.
4. Tijdens de hoorzitting kunnen partijen zich laten bijstaan door derden.
5. De commissie kan tijdens de behandeling van de klacht één of meerdere getuigen horen en/of zich laten bijstaan door één of meerdere deskundigen.

Artikel 7 De uitspraak
1. De commissie doet de uitspraak bij meerderheid van stemmen, met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.
2. De commissie zal in beginsel streven naar een minnelijke schikking tussen de klager en de ATOR .
3. De commissie doet uitspraak binnen 6 weken na de behandeling ex artikel 6.
4. De klager en de ATOR ontvangen hiervan, per omgaande, een gewaarmerkt afschrift.
5. Mocht de klacht gegrond worden verklaard dan zal tevens worden bepaald dat ATOR, naast haar bijdrage in de kosten van de klachtbehandeling, een bedrag van € 70,- zal vergoeden aan de klager.

Artikel 8 Slotbepalingen
1. De door de klager en ATOR gemaakte kosten ter zake de klachtbehandeling zijn voor eigen rekening.
2. De leden van de commissie zijn geheimhouding verplicht ten aanzien van alle gegevens die tijdens de behandeling naar voren komen.
3. Een uitspraak van de commissie kan binnen twee maanden ter toetsing aan de gewone rechter worden voorgelegd op grond van het feit dat de totstandkoming dan wel dat de inhoud van de uitspraak de toets der redelijkheid en billijkheid niet kan doorstaan.
4. In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de commissie.

Nieuws

Op 1 september aanstaande start ATOR als vanouds met groepstrainingen. Daarbij houden we ons natuurlijk aan de anderhalvemeterregel van de overheid. We werken in kleine groepen (max. 8 deelnemers).
>>Lees verder 


Wat anderen van ons zeggen:

"Ik heb de training 'Effectief leiding geven' als heel prettig ervaren. Voldoet aan de waarden van onze organisatie: prikkelend, warm, plezier, doordacht en betrouwbaar. De trainer speelt goed in op de kwaliteiten van de managers. Ik ben met heel veel plezier naar de bijeenkomsten gekomen." (Y. Kruis - Bimbola)

"Alleen maar positief: goede en open sfeer (altijd belangrijk!), en de trainer was bekwaam, betrokken en duidelijk." (A. Hofman, Reclassering Nederland)

"Ik heb de trainer ervaren als prettig en gedreven. De sfeer was veilig, respectvol en gezellig." (A. Spek, Quadrant)

© 2021 ATOR Opleidingen - All rights reserved.    Website: Web Chemistry.